Home / ข่าวเกษตร / ปลูกมันฝรั่งทดแทนการนำเข้า กับ โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ปี 57

ปลูกมันฝรั่งทดแทนการนำเข้า กับ โครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ปี 57

สศข.2 ร่วมเปิดเวทีคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าพืชหัว
ชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ปี 57 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานทดแทนการนำเข้า ในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิตเนื่องจากผลผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน

สศข.2 ร่วมเวทีส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์

สศข.2 ร่วมเวทีส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์

นายชวพฤฒ  อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 พิษุณุโลก (สศข.2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าพืชหัว ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตรายกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีความ สำคัญทางเศรษฐกิจรวม 11 กลุ่มสินค้า ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการเปิดเวทีชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน ปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า OTOP ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเอกชน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทเบอร์ลี่  ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด บริษัทยูนิแชมป์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้วย

จาก การติดตามสถานการณ์ พบว่าบริษัทมันฝรั่งสำเร็จรูปกำลังมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่า ตัว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานทดแทนการนำเข้า โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  และ บริษัทผู้ปลูกมันฝรั่ง จัดทำแผนงานโครงการเพื่อปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงาน นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าพืชหัวรับผิดชอบ โดยต้องการให้ส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งพันธุ์โรงงานในฤดูแล้ง และฤดูฝน เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่มีปัญหาด้านการตลาดและหากผลผลิตไม่เพียงพอก็ให้ขยาย ไปปลูกพื้นที่อื่นๆ ที่มีศักยภาพในการปลูกทดแทน ส่วนฤดูฝนโรงงานมีการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งเพื่อส่งเข้าโรงงานในประเทศได้ น้อย เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเสียหายของผลผลิต ซึ่งหากวัตถุดิบไม่เพียงพอ บริษัทสามารถขอโควตานำเข้าเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ ได้เน้นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือพื้นที่ปลูกหอมแดง และกระเทียม ที่อาจจะเกิดปัญหาด้านราคา โดยภาครัฐได้ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนมาปลูกมันฝรั่ง ตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากโรงงานแปรรูปมีการขยายอัตรากำลังการผลิต จึงต้องการมันฝรั่งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  แต่ ผลผลิตที่ปลูกได้ในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงาน และการเพาะปลูกมันฝรั่งปกติยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น สภาพภูมิอากาศ กายภาพ โรค และหัวพันธุ์ก็มีราคาแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง จึงได้กำหนดเงื่อนไข ให้นิติบุคคลเป็นผู้นำหัวพันธุ์มันฝรั่งเข้ามาจำหน่ายพร้อมทั้งทำสัญญารับ ซื้อผลผลิตจากเกษตรกร (Contract Farming) โดยกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ ในฤดูแล้ง (มกราคม – มิถุนายน 57) กิโลกรัมละ  10.40  บาท และในฤดูฝน (กรกฎาคม – ธันวาคม 57) กิโลกรัมละ  14.00 บาท และให้นำเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อการแปรรูปได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกมันฝรั่งในภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก และเพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม  อุดรธานี หนองคาย ยโสธร ศรีสะเกษ ชัยภูมิ และบุรีรัมย์

Comments

comments

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง