Home / การปลูกพืช / ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ กันมากขึ้น เพราะมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภค เพราะพืชปลอดสารพิษจะเป็นพืชที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีในการเพาะปลูกจึงหมดปัญหาในเรื่องของสารพิษตกค้างที่เมื่อเราบริโภคเข้าไปแล้วอาจเกิดการสะสมในร่างกายและเกิดเป็นโทษแก่ร่างกายของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้เกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกเองก็มีโอกาสในการได้รับสารพิษจากสารเคมีในระหว่างการเพาะปลูกด้วยเช่นกัน การปลูกพืชปลอดสารพิษจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเพาะปลูก และยังเป็นวิธีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทำร้ายสภาพแวดล้อม และไม่ทำให้ดินเสื่อมสภาพอีกด้วย

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศในการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ  เกษตรอินทรีย์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชปลอดสารพิษออกมาได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพดี เพื่อสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ เพราะปัจจุบันมีผู้ที่หันมานิยมบริโภคพืชผักปลอดสารพิษกันมากขึ้น และในปัจจุบันยังได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดสารพิษโดยเฉพาะพืชผักต่างๆ ทำให้ในอนาคตแนวโน้มของตลาดพืชผักปลอดสารพิษจะมีความต้องการเพิ่มสูงมากขึ้นและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและมีการรณรงค์ในเรื่องของการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ ในต่างประเทศก็ตื่นตัวในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน จึงมีแนวโน้มว่าโอกาสในการส่งออกพืชผักปลอดสารพิษของประเทศไทยก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

การสร้างเครือข่ายพืชปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สามารถช่วยทำให้เกษตรกรทั่วทุกภาคได้เรียนรู้วิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการอบรมวิธีการเพาะปลูก รวมไปถึงในเรื่องของการตลาดในการจัดจำหน่ายอีกด้วย จึงมีแนวโน้มว่าการปลูกพืชปลอดสารพิษจะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพราะตลาดพืชผักปลอดสารพิษมีแนวทางของตลาดที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงเป้าหมาย จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วประเทศหันมาสนใจในการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษกันมากยิ่งขึ้น สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพิ่มเติมกันได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วภูมิภาค หรือที่ส่วนกลาง หมายเลขโทร.02-5790121-27 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง