Home / การเลี้ยงสัตว์ / การเลี้ยงกระบือ - ควาย / มาเเล้ว !! สินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาท/ต่อปี

มาเเล้ว !! สินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ กู้ไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ย 100 บาท/ต่อปี

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบประเกษตรกรผลักดันโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

สินเชื่อเลี้ยงสัตว์

สินเชื่อเลี้ยงสัตว์

⇒ รัฐบาลได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่เป็นผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

สินเชื่อส่งเสริมเลี้ยงสัตว์

สินเชื่อส่งเสริมเลี้ยงสัตว์

⇒ โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในภาคปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

⇒ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้

1. โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ กิจกรรมการเลี้ยงโคขุนจำนวน 40,000 รายๆ ละ 5 ตัว รวมโคขุนอย่างน้อย 200,000 ตัว สร้างหรือพัฒนาคอกกลางรวบรวมโคขุน 200 แห่ง (สัดส่วนประมาณ 500/คอก) ในพื้นที่ทั่วประเทศ และคอกกักเพื่อการส่งออก จำนวน 20 แห่ง (รองรับโคขุนประมาณ 1,000 ตัว/คอก) ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพให้กับเกษตรกร

2. โครงการส่งเสริมการผลิตกระบือ เกษตรกรเป้าหมาย 4,000 รายๆ ละ 5 ตัว รวม 20,000 ตัว

3. โครงการส่งเสริมการผลิตแพะเนื้อ เกษตรกรเป้าหมาย 1,000 รายๆ ละ 21 ตัว รวม 21,000 ตัว

4. โครงการการส่งเสริมการผลิตไก่พื้นเมือง เกษตรกรเป้าหมาย 294 ราย ผลิตไก่พื้นเมืองขุน 264,000 ตัว/ปี

5. กิจการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศตามศักยภาพและแผนธุรกิจที่มีความชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) การผลิตพืชอาหารสัตว์ การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ธุรกิจการส่งขนและการกระจายสินค้า (Logistics) เป็นต้น

⇒ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ⇒ ต้องเป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน
  • ⇒ มีความพร้อมในการจัดเตรียมโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสม
  • ⇒ จัดหาอาหารสัตว์ให้กินอย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการเลี้ยงเพื่อให้สัตว์มีการเจริญเติบโตเต็มที่อย่างมีศักยภาพ
  • ⇒ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจัดซื้อจัดหาพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตตามโครงการด้วยตนเอง

⇒ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังเร่งสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร โดยเริ่มให้มีการรวมกลุ่ม 7-10 คน จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจให้แล้วเสร็จ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์จะสามารถตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วดำเนินการสนันสนุนสินเชื่อได้ทันที โดย ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี (หรือร้อยละ 0.01) กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPL นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อที่ ธ.ก.ส. เพื่อให้ความช่วยเหลือในการแบ่งผ่อนตามระเบียบต่อไป และนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีประกันหากสัตว์เสียชีวิตอีกด้วย 

.

.

source : thaigov.go.th , http://secretary.dld.go.th/

Comments

comments

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง