Home / การท่องเที่ยวเชิงเกษตร / ” งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน ”

” งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน ”

” งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน ”

                เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ฟาร์มไทยเเลนด์ได้รับเชิญให้เขาร่วมงานเเถลงข่าวเปิดตัว โครงการเผเเพร่เเละ

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศษรฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน โดยส่งมอบสื่อการเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง

มอบสื่อการเรียนรู้

ในรูปแบบภาพยนต์แอนิเมชั่น 2 มิติ ให้กับโรงเรียนเเละสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทั้ง 5000 เเห่ง

โดย มี นาย สหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เเละนางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชียวชาญ ผู้เเทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันเเถลงข่าว ณ ห้อง

ประชุม ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงทะเบียน สื่อ ณ ศาลาเพียงดิน

ลงทะเบียน สื่อ ณ ศาลาเพียงดิน

งานในช่วงเช้ามีการลงทะเบียนสื่อเเละผู้มาร่วมงาน รับเอกสาร รับประทานอาหารว่าง

พร้อมเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการ ที่จัดไว้ด้านหน้า ศาลาเพียงดิน

 

รับประทานอาารว่าง

รับประทานอาารว่าง

 

บอดร์นิทรรศการ

บอดร์นิทรรศการ

บอดร์นิทรรศการ

บอดร์นิทรรศการ

                      ช่วงเวลา 10.00 น. พิธีกร โดยคุณ อรอุมา เกษตรพืชพล กล่าวทักทายเเละเชิญ นาย สหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละ นางสุกัญญา งามบรรจง  ผู้เชียวชาญพิเศษ ผู้เเทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดงานพร้อมนำชมสื่อการเรียนรู้รูปแบบ 2D

                         สำหรับการจัดทำ ”  โครงการเผยเเพร่เเละถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศษรฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระ

ราชา สู้ห้องเรียน ” โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการ่รวมพัฒนาผู้เรียนรู้ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เเละค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็น

ไปในทิศทางการปลูกฝังเเละบ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงในการคิด การวางเเผนเเละการปฏิบัติตน

ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อ 2 มิติ

เเถลงเปิดตัวโครงการ

เเถลงเปิดตัวโครงการ

ผู้ร่วมเเถลงข่าว

ผู้ร่วมเเถลงข่าว

 

 

ลำดับต่อไป ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้เเก่

ผู้เเทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มอบสื่อการเรียนรู้

มอบสื่อการเรียนรู้

                     ต่อมา  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ได้นำสื่อมวลชนเเละผู้มาร่วมงานไปเยี่ยมชมแปลงเกษตร เกษตรคนเมือง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรบนพื้นที่จำกัด

 

เกษตรคนเมือง

เกษตรคนเมือง 

เกษตรคนเมือง

เกษตรคนเมือง

เกษตรคนเมือง

เกษตรคนเมือง

 

เกษตรคนเมือง

เกษตรคนเมือง

 

ภายในงานยังมีผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายราคาถูก สด ปลอดภัย อีกด้วย

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตร

             

                      หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ก่อนกลับ ฟาร์มไทยเเลนด์ ได้ขอสัมภาษณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์

เกษตรฯ เเละ ผู้เเทนเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติมในการจัดโครงการครั้งนี้เเละท่านฝาก ฟาร์ม

ไทยเเลนด์ ในฐานะ สื่อ ข่าวสาร ด้านเกษตรในเมืองไทย ช่วยเผยเเพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้คนทั่วไปรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สำหรับนักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป สามารถมาดูงานเกี่ยวกับการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง ได้

ทุกวันเวลา 09.00 – 16.00ปิดให้บริการ วันจันทร์เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5292214

 

Comments

comments

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง