Home / Tag Archives: เกษตรอินทรีย์

Tag Archives: เกษตรอินทรีย์

กำจัดแมลงและป้องกันเชื้อรา ในพืช ผักสวนครัว และ ผลไม้ แบบไร้สารเคมี ด้วยน้ำสกัดชีวภาพสมุนไพร

การกำจัดแมลงและป้องกันเชื้อรา

แมลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พืช ผักสวนครัว ผลไม้ และ ผลผลิตที่เราปลูกเกิดความเสียหาย ครั่นจะใช้สารเคม...

Read More »

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ กันมากขึ้น เพ...

Read More »

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

การใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไรมากขึ้น

โครงการเพิ่มผลผลิตยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวสวนยางทำกำไร...

Read More »

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

ปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ สร้างรายได้เยี่ยมกว่าที่คิด!

การปลูกผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์ที่จะพูดถึงนี้จะเป็นผลผลิตการปลูกพืชผักสวนครัว ของเกษตรกรชาว ต.ปากแคว...

Read More »

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

ครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกพืชผั...

Read More »

ตำรวจตัวอย่างที่ดี ผู้ที่นำเกษตรอินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตำรวจที่น่าเลื่อมใส ประยุกช์ใช้เกษตรอินทรีย์

ตำรวจตัวอย่างที่ดี ที่น่ายกย่อง เป็นหนึ่งของผู้ที่ผ่านการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน มหาวิทยาลัยเกษตรศ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง