Home / Tag Archives: เกษตรกร

Tag Archives: เกษตรกร

ส่งเสริมการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเพาะปลูก “พืชปลอดสารพิษ” ทั่วประเทศ

ปัจจุบันได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ กันมากขึ้น เพ...

Read More »

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

เที่ยวชมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “’งานเกษตรรักแม่”

งาน “เกษตรรักแม่” เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของแม่ ซึ่งได้แ...

Read More »

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิด “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ปี 57

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เปิดงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ขึ้นในปี 2557 โครงการนี้ได้ก่อตั้งขึ้น...

Read More »

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยด ข้าวพันธุ์ดีเมืองพัทลุง

ข้าวสังข์หยดจะเป็นข้าวที่เราเรียกกันว่าข้าวเฉพาะถิ่นและเป็นข้าวพันธุ์ดีของจังหวัดพัทลุง ที่สมัยก่อนจ...

Read More »

“ศูนย์ข้าวชุมชน” กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสู่เกษตรกรไทย

"ศูนย์ข้าวชุมชน" กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสู่เกษตรกรไทย

ข้าวจัดเป็นอาหารหลักของคนไทย และยังเป็นอาชีพของเกษตรกรชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันประเทศไทยนอกจ...

Read More »

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับที่จังหวัดภูเก็ต

เที่ยวชมให้เพลินใจกับงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ ที่จังหวัดภูเก็ต

สภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับขึ้นในวันที่ 20-26 มิถุนายน นี้ ณ เวท...

Read More »

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันทั่วประเทศ แต่ก็ไม่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่น...

Read More »

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสู่การพัฒนา seed hub ต้อนรับอาเซียน

การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของไทย มีอยู่ 2 ลักษณะ

หากพูดถึงเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยเรานั้น แบ่งออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน คือ หน่วยงานจากภ...

Read More »

ชวนชิมเทศกาลลิ้นจี่สด รสอร่อย คุณภาพเยี่ยมแห่งปีจากภาคเหนือ

เทศกาลลิ้นจี่

เชิญชิมและเที่ยว งาน “เทศกาลลิ้นจี่สด รสอร่อย จากภาคเหนือ” ในช่วงเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนมิถุนายน ผล...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง