Home / Tag Archives: อาชีพเกษตรกร

Tag Archives: อาชีพเกษตรกร

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมอาชีพให้กับชุมชนแม่เหียะ

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการอบรมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในตำ...

Read More »

ตำรวจตัวอย่างที่ดี ผู้ที่นำเกษตรอินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตำรวจที่น่าเลื่อมใส ประยุกช์ใช้เกษตรอินทรีย์

ตำรวจตัวอย่างที่ดี ที่น่ายกย่อง เป็นหนึ่งของผู้ที่ผ่านการอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน มหาวิทยาลัยเกษตรศ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง