Home / Tag Archives: ข้าวจีไอ

Tag Archives: ข้าวจีไอ

พัทลุงเร่งเปิดพื้นที่เป็นเมืองเกษตรสีเขียว

พัทลุงเร่งเปิดพื้นที่เป็นเมืองเกษตรสีเขียว

จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีพื้นในการทำการเกษตรเพาะปลูกพืชอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ยางพารา ผัก ผลไม...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง