Home / การปลูกพืช / การทำสวน / รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

ภูมิประเทศและภูมิอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นปาล์ม ปัจจุบันจึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกต้นปาล์มกันมากขึ้น โดยเฉพาะต้นปาล์มน้ำมัน สำหรับต้นปาล์มน้ำมันจะเป็นต้นไม้ที่สามารถขึ้นได้ง่ายและสามารถทำการเพาะปลูกกันได้ทุกฤดู โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกฉุกตลอดทั้งปีอย่างพื้นที่ในภาคใต้ สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราก็เริ่มมีการปลูกปาล์มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางปีจะมีช่วงแล้งที่ยาวนานอาจจะทำให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันไม่ดีพอเหมือนทางภาคใต้

palm1

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

ต้นปาล์มจะมีพันธุ์ต่างๆ ประมาณเกือบ 400 สายพันธุ์ สำหรับต้นปาล์มที่ประเทศไทยนำเข้าจากต่างประเทศจะได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ปาล์มขวด เป็นต้น แต่จริงๆ แล้วในประเทศไทยเราเองก็มีต้นไม้ที่เป็นสายพันธุ์ของปาล์มเช่นเดียวกัน แต่ในบ้านเราจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้นมะพร้าว ต้นตาล ต้นหมาก ต้นจาก เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจุบัน ปาล์มน้ำมันยังจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมได้หลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมบริโภคและอุตสาหกรรมอุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเนยเทียม นมข้นหวาน สบู่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ที่สำคัญในอนาคตปาล์มน้ำมันยังจะสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย เพราะปาล์มน้ำมันมีบทความสำคัญในการนำมาผลิตไบโอดีเซล ที่มีประโยชน์ในการนำมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้พอกับความต้องการใช้ภายในประเทศจึงต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ก็เป็นไปตามข้อกำหนดการนำเข้าของรัฐบาล

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ส่งเสริมการปลูกต้นปาล์มน้ำมันทางภาคใต้ได้มีการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรวม 5 จังหวัด ซึ่งได้แก่ จังหวัดกระบี่, จังหวัดชุมพร, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดตรัง  และจังหวัดสตูล ในงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มีการติดตามผลการเพาะปลูกและมีการอบรมวิธีการเพาะปลูกที่เป็นระบบเพื่อเพิ่มความรู้ในการเพาะปลูกต้นปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกรผู้สนใจอีกด้วย

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

รณรงค์เกษตรกับโครงการแจกต้นปาล์มพันธุ์ดีให้ 5 จังหวัดภาคใต้

การปลูกปาล์มน้ำมันในครั้งนี้จะเป็นการปลูกเพื่อทดแทนพื้นที่สวนยางเก่า หรือทดแทนต้นปาล์มที่มีอายุมากแล้ว รวมไปถึงบริเวณที่นาที่ปล่อยให้รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์อะไร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันและเวลาราชการที่ Call Center 1170 หรือสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ประจำอยู่ในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งสามารถขอเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแต่ละจังหวัดได้ที่ Call Center 1170 เช่นกัน

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง