Home / การปลูกพืช / การทำนา / ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันทั่วประเทศ
แต่ก็ไม่ใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นที่นิยมในการบริโภคข้าวหอมมะลิ
เพราะข้าวหอมมะลิของประเทศไทยยังมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมกันไปเกือบทั่วโลก
สำหรับข้าวหอมมะลิในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ ส่วนข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญจะเป็นข้าวหอมมะลิที่ผลิตมาจากข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเยี่ยม นอกจากนี้ข้าวหอมมะลิยังถูกจัดว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยกันอีกด้วย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้กับอำเภออำนาจเจริญนั้น
เนื่องมาจากพื้นดินในอำเภออำนาจเจริญสามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยทางเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อำเภอเสนานิคม ให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ การเพาะกล้า การคราดไถ การปักดำ การดูแลรักษา การเกษตรเกี่ยว จนถึงขั้นตอนการสีข้าว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการจัดหาตลาดในการจำหน่ายข้าวอีกด้วย ที่สำคัญในทุกขั้นตอนยังเป็นการปลูกข้าวในรูปแบบข้าวปลอดสารพิษ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

พื้นดินในเขตอำเภออำนาจเจริญยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมของอำเภออำนาจเจริญ ทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้มีความนุ่มและหอมตามธรรมชาติ นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอำเภออำนาจเจริญยังมีอาชีพในการทำนาข้าวหอมมะลิมากกว่า 80% จึงนับได้ว่าข้าวหอมมะลิเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด แต่เท่าที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการปลูกข้าว ทำให้ในบางช่วงที่เกิดฝนแล้งหรือมีน้ำฝนในการเพาะปลูกข้าวไม่เพียงพอ มีผลให้ข้าวหอมมะลิที่ได้มีคุณภาพที่ไม่ดี และผลผลิตต่อไร่ก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำให้เกษตรกรส่วนมากเกิดขาดทุน

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ชาวนาอำนาจเจริญ

ดังนั้น ทางเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ทำการส่งเสริมประสิทธิภาพการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพาะปลูก การให้ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาบำรุงพื้นดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้มีสภาพเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว นอกจากนี้ยังมีการหาตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้อาชีพการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นอาชีพที่มั่นคง เพื่อช่วยพัฒนาให้จังหวัดอำนาจเจริญสามารถการเป็นสถานที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง