Home / ข่าวเกษตร / การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนายางพาราให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการส่งออก โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนายางพาราในครั้งนี้ว่า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของยางพารา พยายามที่จะมีการพัฒนาธุรกิจในด้านยางพาราของอุตสาหกรรมการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

โดยเริ่มมีการจัดการพัฒนายางพารารวมไปพึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราในกลุ่มของหมู่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นรูปแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรให้สามารถวางแผนรายได้อย่างมั่นคงอีกทั้งเป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มมูลค่ายางพารา และช่วยเพิ่มช่องทางในการออกวางจำหน่ายให้มากขึ้นด้วยสำหรับในปี 2555 ที่ผ่านมานี้ ทางสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีการผลิตยางพาราขึ้นมาแล้วทั้งหมด 723 แห่งประกอบไปด้วย 54 จังหวัด โดยยางพาราที่รวบรวมได้ทั้งหมดมีประมาณ 726,245 ตัน หรือหากคิดเป็นตัวเงินก็จะมีมูลค่าสูงถึง71,000 ล้านบาท และด้วยจำนวนยางพาราทั้งหมดที่ได้มานั้นจะมีการนำเอาไปผลิตยางพาราเพื่อออกวางจำหน่ายแล้ว ยังมีการนำเอาไปแปรรูป อาทิเช่น ยางพารารมควัน ยางแท่ง ยางอัดก้อน ยางเครปและยางคอมปาวด์ เป็นต้น

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

นอกจากนั้นแล้วทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีการสร้างกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นมา ดำเนินไปไปพร้อมๆ กันกับกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการรวบรวมน้ำยางสดที่กรีดได้จากต้น เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแผ่นยางดิบ ยางก้อน ยางแผ่นรวมควัน รวมไปถึงการแปรรูปยางพาราชนิดแท่ง ยางเครป และยางคอมปาวด์ด้วย อีกทั้งการส่งเสริมนี้ยังมีส่วนของวัสดุปุ๋ย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยางพารา โดยทางสหกรณ์จะมีการให้สินเชื่อแก่กลุ่มสมาชิก มีการช่วยเหลือผู้ผลิตโดยการรวบรวมยางพาราที่ได้ไปออกวางจำหน่าย มีการช่วยสร้างเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงในกลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในกลุ่มเครือข่าย อีกทั้งยังมีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ รวมไปถึงการอัพเดตข่าวสารต่างๆ ให้กลุ่มสมาชิกได้รับทราบไปพร้อมๆ กันทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางด้วยระบบสหกรณ์

ทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า การส่งเสริมในครั้งนี้นั้นเป็นการช่วยเหลือชาวเกษตรกรอย่างเต็มที่ และมีการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำ กล่าวคือ มีการให้ความรู้กับชาวบ้านตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพ อบรมให้ความรู้ในเรื่องวิธีการแปรรูปยาง รวมไปถึงเรื่องของการตลาด วิธีการลงทุนอย่างถูกต้องเหมาะสม การสร้างเครือข่ายเพื่อการรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน และการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่างๆ ที่ชาวบ้านขาดแคลน ช่วยให้ราคาของยางพารามีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าจากอดีตที่ยังไม่เคยมีการรวมกลุ่มนั่นเอง

Comments

comments

การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนายางพาราให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการส่งออก โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กล่าวถึงเรื่องการพัฒนายางพาราในครั้งนี้ว่า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของยางพารา พยายามที่จะมีการพัฒนาธุรกิจในด้านยางพาราของอุตสาหกรรมการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเริ่มมีการจัดการพัฒนายางพารารวมไปพึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพาราในกลุ่มของหมู่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นรูปแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรให้สามารถวางแผนรายได้อย่างมั่นคงอีกทั้งเป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มมูลค่ายางพารา และช่วยเพิ่มช่องทางในการออกวางจำหน่ายให้มากขึ้นด้วยสำหรับในปี 2555 ที่ผ่านมานี้ ทางสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีการผลิตยางพาราขึ้นมาแล้วทั้งหมด 723 แห่งประกอบไปด้วย 54 จังหวัด โดยยางพาราที่รวบรวมได้ทั้งหมดมีประมาณ 726,245 ตัน หรือหากคิดเป็นตัวเงินก็จะมีมูลค่าสูงถึง71,000 ล้านบาท และด้วยจำนวนยางพาราทั้งหมดที่ได้มานั้นจะมีการนำเอาไปผลิตยางพาราเพื่อออกวางจำหน่ายแล้ว ยังมีการนำเอาไปแปรรูป อาทิเช่น ยางพารารมควัน ยางแท่ง ยางอัดก้อน ยางเครปและยางคอมปาวด์ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีการสร้างกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นมา ดำเนินไปไปพร้อมๆ กันกับกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการรวบรวมน้ำยางสดที่กรีดได้จากต้น เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแผ่นยางดิบ ยางก้อน ยางแผ่นรวมควัน รวมไปถึงการแปรรูปยางพาราชนิดแท่ง ยางเครป และยางคอมปาวด์ด้วย อีกทั้งการส่งเสริมนี้ยังมีส่วนของวัสดุปุ๋ย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยางพารา โดยทางสหกรณ์จะมีการให้สินเชื่อแก่กลุ่มสมาชิก มีการช่วยเหลือผู้ผลิตโดยการรวบรวมยางพาราที่ได้ไปออกวางจำหน่าย มีการช่วยสร้างเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงในกลุ่มสมาชิก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในกลุ่มเครือข่าย อีกทั้งยังมีการแบ่งปันข้อมูล ความรู้ รวมไปถึงการอัพเดตข่าวสารต่างๆ ให้กลุ่มสมาชิกได้รับทราบไปพร้อมๆ กันทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ ทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่า การส่งเสริมในครั้งนี้นั้นเป็นการช่วยเหลือชาวเกษตรกรอย่างเต็มที่ และมีการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำ กล่าวคือ มีการให้ความรู้กับชาวบ้านตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพ อบรมให้ความรู้ในเรื่องวิธีการแปรรูปยาง รวมไปถึงเรื่องของการตลาด วิธีการลงทุนอย่างถูกต้องเหมาะสม การสร้างเครือข่ายเพื่อการรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน และการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในด้านปัจจัยต่างๆ ที่ชาวบ้านขาดแคลน ช่วยให้ราคาของยางพารามีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าจากอดีตที่ยังไม่เคยมีการรวมกลุ่มนั่นเอง

Review Overview

User Rating: Be the first one !
0

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง