Home / ข่าวเกษตร / โครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นโครงการที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัมพันธ์กับห่วงโซ่อาหาร โดยโครงการนี้ได้ทำการจัดขึ้นใน 6 จังหวัดโดยการกระจ่ายเป็นส่วนต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้เป็นจังหวัดตัวอย่าง และในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเติมจังหวัดใกล้เคียงต่อไป สำหรับจังหวัดที่ได้รับเลือกให้อยู่ในโครงการในช่วงแรกนั้นจะได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดราชบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพัทลุง สำหรับจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกจะถือได้ว่าเป็นตัวแทนของแต่ละภาคในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วยังได้มีโครงการที่จะพัฒนาให้แต่ละจังหวัดที่อยู่ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอนาคตกันอีกด้วย

Green1

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีส่วนในการช่วยปรับปรุงและพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมในการปลูกพืชผักต่างๆ โดยจะทำการประสานข้อมูลเชิงพื้นที่ไปยังจังหวัดดังกล่าวโดยตรง และการดำเนินการจะมีการรายงานความเปลี่ยนและความคืบหน้าในทุกไตรมาส และมีเกษตรกรที่อยู่ในโครงการจังหวัดละ 100 ราย รวมทั้งหมดจะเป็นเกษตรกรจำนวน 600 ราย ทั่วประเทศ โดยเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมเกษตรกร ในหลักสูตรการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบเข้มข้น การศึกษาดูงานแปลงเกษตรอินทร์ที่ประสบความสำเร็จ และฝึกการวางแผนการผลิตพร้อมฝึกการปฏิบัติจริง

Green2

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว มิตรรักเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังมีการอบรมในเรื่องต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกรโดยตรง และคอยติดตามให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่เกษตรกร และหัวใจสำคัญสำหรับโครงการเกษตรสีเขียวก็คือ การพัฒนาพื้นที่ให้ปราศจากมลพิษ มีการกำจัดของเสียอย่างเป็นระบบ และมีผลผลิตที่ได้จะเป็นผลผลิตที่ปราศจากสารเคมีและไม่มีสารพิษตกค้าง นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้นดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสินค้าที่ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ประชาชนสามารถทำการจำหน่ายสินค้า และยืดเป็นอาชีพกันต่อไปได้อย่างยั่งยืน

สำหรับในส่วนของการดำเนินการโครงการเมืองเกษตรสีเขียวนั้น จะได้ถูกแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ด้วยกันทั้งหมด 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงเดือนกันยายน ของปี พ.ศ.2557 สำหรับช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วงของการเตรียมข้อมูลต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และถึงจะมีแผนงานในการดำเนินงานของระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง