Home / ข่าวเกษตร / โรงสีข้าวพระราชทาน โครงการเมืองสหกรณ์ฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงสีข้าวพระราชทาน โครงการเมืองสหกรณ์ฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านโนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างของการบริหาร แบบที่ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง โครงการเมืองสหกรณ์ฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงสีข้าวพระราชทาน_ฟาร์มไทยแลนด์

โรงสีข้าวพระราชทาน_ฟาร์มไทยแลนด์

ประวัติความเป็นมาของโรงสีพระราชทานแห่งนี้
โดยนายเรืองเดช พละเดช ผู้จัดการโรงสีข้าวพระราชทาน เล่าว่า
สืบเนื่องจากปัญหาชาวนาถูกโรงสีข้าวเอกชนเอาเปรียบมาตลอด พระราชพิพัฒนาธร จึงขอพระราชทานโรงสีข้าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 6.82 ล้านบาท ให้สร้างโรงสีขึ้น ที่บ้านโนนศิลาเลิง กาฬสินธุ์ เริ่มเปิดดำเนินกิจการ เมื่อ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

และด้วยพื้นที่โครงการเมืองสหกรณ์ฯ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสภาพดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำนามาก
อีกทั้งยังมีคลองส่งน้ำสายหลักจากเขื่อนลำปาวตัดผ่านส่วนกลางพื้นที่ และ สมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงทำนาเป็นอาชีพหลัก
ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน ในแต่ละปีมีข้าวเหลือกินและต้องนำข้าวเปลือกออกขายเป็นจำนวนมาก
พระราชพิพัฒนาทร(ถาวร จิตตถาวโร) พิจารณาเห็นว่า หากชาวนาได้ขายข้าวสารแทนการขายข้าวเปลือก ก็จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
จึงได้ถวายขอพระราชทานโรงสีข้าวให้แก่สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด
นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จำนวน ๖,๘๒๐,๐๐๐ บาท
ให้สร้างโรงสีข้าวพระราชทานขนาดกำลังผลิต ๔๐ ตันต่อวัน บนพื้นที่ ๒๒ ไร่ ณ.บ้านโนนศิลาเลิง กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์
ทรงเปิด โรงสีข้าวพระราชทาน” เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
โรงสีข้าวพระราชทานได้เริ่มดำเนินการรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือก และสีข้าวออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด
โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงสีข้าวพระราชทาน ซึ่งมีท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการบริหาร
- นโยบาย และ เป้าหมาย และแนวปฏิบัติของโรงสีข้าวพระราชทานมุ่งเน้นและหวังผลที่จะทำให้โรงสีข้าวพระราชทาน
เป็น “โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
ความตอนหนึ่งว่า
“แต่ถ้าพูดถึงข้าวที่โรงสีนี้ใช้ ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุขเพราะขายข้าวได้ราคาที่เหมาะสม
และผู้บริโภคก็ซื้อในราคาถูกเพราะไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงผู้ผลิต ผู้บริโภคก็มีคามสุข”
ปัจจุบันโรงสีข้าวพระราชทานผลิตข้าวสาร ข้าวกล้อง ออกจำหน่ายดังนี้
๑. ข้าวกล้องหอมมะลิ ( ข้าวกล้องเบอร์ ๕ ) มีจำหน่ายที่ เทสโก้ โลตัส และ ท๊อปซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขาทั่วประเทศ
๒. ข้าวสารหอมมะลิ ๑๐๐%
๓. ข้าวฟ้าหยาด

ที่อยู่ในการติดต่อ โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านโนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์
44 / 1 บ้านโนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย
จังหวัด กาฬสินธ์
รหัสไปรษณีย์ 46130

เบอร์โทร : 043-131622

อ้างอิงข้อมูลที่มาจาก : กรมส่งเสริมสหกรณ์

Comments

comments

โรงสีข้าวพระราชทาน บ้านโนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวอย่างของการบริหาร แบบที่ชาวนาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง โครงการเมืองสหกรณ์ฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประวัติความเป็นมาของโรงสีพระราชทานแห่งนี้ โดยนายเรืองเดช พละเดช ผู้จัดการโรงสีข้าวพระราชทาน เล่าว่า สืบเนื่องจากปัญหาชาวนาถูกโรงสีข้าวเอกชนเอาเปรียบมาตลอด พระราชพิพัฒนาธร จึงขอพระราชทานโรงสีข้าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 6.82 ล้านบาท ให้สร้างโรงสีขึ้น ที่บ้านโนนศิลาเลิง กาฬสินธุ์ เริ่มเปิดดำเนินกิจการ เมื่อ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 และด้วยพื้นที่โครงการเมืองสหกรณ์ฯ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสภาพดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำนามาก อีกทั้งยังมีคลองส่งน้ำสายหลักจากเขื่อนลำปาวตัดผ่านส่วนกลางพื้นที่ และ สมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงทำนาเป็นอาชีพหลัก ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน ในแต่ละปีมีข้าวเหลือกินและต้องนำข้าวเปลือกออกขายเป็นจำนวนมาก พระราชพิพัฒนาทร(ถาวร จิตตถาวโร) พิจารณาเห็นว่า หากชาวนาได้ขายข้าวสารแทนการขายข้าวเปลือก ก็จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จึงได้ถวายขอพระราชทานโรงสีข้าวให้แก่สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๖,๘๒๐,๐๐๐ บาท ให้สร้างโรงสีข้าวพระราชทานขนาดกำลังผลิต ๔๐ ตันต่อวัน บนพื้นที่ ๒๒ ไร่ ณ.บ้านโนนศิลาเลิง กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเปิด โรงสีข้าวพระราชทาน” เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โรงสีข้าวพระราชทานได้เริ่มดำเนินการรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือก และสีข้าวออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เป็นต้นมา ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงสีข้าวพระราชทาน ซึ่งมีท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการบริหาร - นโยบาย และ เป้าหมาย และแนวปฏิบัติของโรงสีข้าวพระราชทานมุ่งเน้นและหวังผลที่จะทำให้โรงสีข้าวพระราชทาน เป็น “โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน” ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า…

Review Overview

User Rating: 4.7 ( 1 votes)
0

About Harubiji Pee

Avatar
" วิศวกร จันทร์ ถึง ศุกร์ วันหยุด เป็นเกษตรกร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง