Home / เกร็ดความรู้ / โครงการส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงทำให้มีการทำการเกษตรกันหลายพื้นที่ แต่ละพื้นที่ก็จะมีผลิตผลทางการเกษตรที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ จึงทำให้โครงการส่งเสริมการเกษตรของแต่ละพื้นแตกต่างกันออกไป การจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการทำการเกษตรในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการทำเกษตรมากยิ่งขึ้นด้วยโครงการส่งเสริมการเกษตรยังมีส่วนช่วยทำให้เกษตรกรได้รับผลผลิตในการเกษตรดีขึ้น แต่ละโครงการที่จัดทำขึ้นจะมีระยะเวลาในการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าโครงการที่จัดทำมีผลดีต่อประชาชนในท้องถิ่นเพียงใด

โครงการส่งเสริมการเกษตร

โครงการส่งเสริมการเกษตร

รายชื่อของโครงการที่เคยจัดทำขึ้น เช่น
- โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่างเหมาะสม
- โครงการสร้างฉางสำรองพันธุ์ข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน
- โครงการการจัดการศัตรูพืชผัก
- โครงการส่งเสริมการเพาะถั่วงอกแบบประหยัดเชิงการค้า
- โครงการส่งเสริมการผลิตมะเขือเทศเพื่อการแปรรูปเชิงการค้า
- โครงการส่งเสริมการผลิตขิงคุณภาพเชิงการค้า
- โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดถุงให้มีประสิทธิภาพ
- โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูหอมโดยชีวภาพ
- โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีวภาพ
- โครงการศูนย์เรียนรู้และกระจายพันธุ์สมุนไพรชุมชน
- โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูในชุมชน
- โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทลายโจรเชิงการค้า
- โครงการส่งเสริมการผลิตพริกไทยอ่อนสดในท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาการผลิตลูกประคบสมุนไพรในชุมชน
- โครงการตู้ยาในบ้าน
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว
- โครงการส่งเสริมการผลิตทุเรียน
- โครงการส่งเสริมการผลิตเงาะ
- โครงการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์
- โครงการส่งเสริมการปลูกมะละกอหลังบ้าน
-โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าโดยชีววิธีใน

ไม้ผลอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อรา
- โครงการศูนย์ผลิตขยายพันธุ์สตอเบอรี่พันธุ์ดี
- โครงการผลิตลำไยนอกฤดูอย่างมืออาชีพ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ
- โครงการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก
- โครงการส่งเสริมการผลิตไผ่นอกฤดู
- โครงการส่งเสริมการผลิตชาปลอดสารพิษ
- โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
-โครงการส่งเสริมการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวและแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญโดยการใช้ชีววิธีและวิธีผสมผสาน

Comments

comments

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงทำให้มีการทำการเกษตรกันหลายพื้นที่ แต่ละพื้นที่ก็จะมีผลิตผลทางการเกษตรที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ จึงทำให้โครงการส่งเสริมการเกษตรของแต่ละพื้นแตกต่างกันออกไป การจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการทำการเกษตรในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดทำโครงการส่งเสริมการเกษตรนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการทำเกษตรมากยิ่งขึ้นด้วยโครงการส่งเสริมการเกษตรยังมีส่วนช่วยทำให้เกษตรกรได้รับผลผลิตในการเกษตรดีขึ้น แต่ละโครงการที่จัดทำขึ้นจะมีระยะเวลาในการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่าโครงการที่จัดทำมีผลดีต่อประชาชนในท้องถิ่นเพียงใด รายชื่อของโครงการที่เคยจัดทำขึ้น เช่น - โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวอย่างเหมาะสม - โครงการสร้างฉางสำรองพันธุ์ข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน - โครงการการจัดการศัตรูพืชผัก - โครงการส่งเสริมการเพาะถั่วงอกแบบประหยัดเชิงการค้า - โครงการส่งเสริมการผลิตมะเขือเทศเพื่อการแปรรูปเชิงการค้า - โครงการส่งเสริมการผลิตขิงคุณภาพเชิงการค้า - โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ดถุงให้มีประสิทธิภาพ - โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูหอมโดยชีวภาพ - โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูหน่อไม้ฝรั่งโดยชีวภาพ - โครงการศูนย์เรียนรู้และกระจายพันธุ์สมุนไพรชุมชน - โครงการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรป้องกันและกำจัดศัตรูในชุมชน - โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทลายโจรเชิงการค้า - โครงการส่งเสริมการผลิตพริกไทยอ่อนสดในท้องถิ่น - โครงการพัฒนาการผลิตลูกประคบสมุนไพรในชุมชน - โครงการตู้ยาในบ้าน - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว - โครงการส่งเสริมการผลิตทุเรียน - โครงการส่งเสริมการผลิตเงาะ - โครงการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์ - โครงการส่งเสริมการปลูกมะละกอหลังบ้าน -โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าโดยชีววิธีใน ไม้ผลอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อรา - โครงการศูนย์ผลิตขยายพันธุ์สตอเบอรี่พันธุ์ดี - โครงการผลิตลำไยนอกฤดูอย่างมืออาชีพ - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ - โครงการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก - โครงการส่งเสริมการผลิตไผ่นอกฤดู - โครงการส่งเสริมการผลิตชาปลอดสารพิษ - โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน -โครงการส่งเสริมการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวและแมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญโดยการใช้ชีววิธีและวิธีผสมผสาน

Review Overview

User Rating: 4.95 ( 1 votes)
0

About farmgolf farmthailand

farmgolf farmthailand
"ไม่มีคำว่าสายเกินไป สำหรับการก้าวตามฝัน"

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง