Home / ข่าวเกษตร / ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ดินและน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร เพราะถ้าดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน รวมถึงจะปริมาณของผลการผลิตก็จะมีมากตามไปด้วยทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำอาชีพนี้กันได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญนี้ และได้หันมารณรงค์และพัฒนาดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าดินไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ ก็จะถูกปล่อยรกร้างและเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

อย่างที่จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วไปในการพัฒนาพื้นดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกโดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพดิน และอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเกษตรกรมีปุ๋ยไว้ใช้เอง โดยไม่ต้องเสียเงินในการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงและยังมีส่วนทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ วิธีการนี้ยังจัดเป็นวิธีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นให้เกษตรกรหันมาพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด สำหรับแนวทางพัฒนาที่ดินของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา จะเริ่มจากการนำดินในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรนำไปตรวจดูสภาพดินว่าขาดคุณสมบัติหรือแร่ธาตุชนิดใด โดยตั้งให้มีหมอดินขึ้นประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาดินให้แก่เกษตรในหมู่บ้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การไถกลบหน้าดิน หรือแม้แต่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่หน้าดิน เป็นต้น

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

โดยเฉพาะที่หมู่บ้านทุ่งโพธิ์นอกจากจะมีการพัฒนาดินแล้วยังมีพัฒนาแหล่งน้ำ เพราะพื้นที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่นี้จะมีทั้งแบบเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่สูงบนภูเขาการพัฒนาแหล่งน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น เกษตรกรที่นี่ได้คิดค้นเครื่องสูบน้ำแบบสุญญากาศ ที่เรียกกันว่า“พญาแร้งให้น้ำ” โดยอาศัยแรงกระชากของน้ำและแรงดันอากาศในการสูบน้ำขึ้นที่สูงลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนาพื้นดินและน้ำเพื่อวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน

ปัจจุบันที่หมู่บ้านบ้านทุ่งโพธิ์ ยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ต้นแบบของจังหวัดสงขลา และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาวิธีการต่างๆ ในการทำเกษตรและการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สำหรับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลาจะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 074-330232-6 ในวันและเวลาราชการ

Comments

comments

About Little grass

Avatar
" น้องกอหญ้าสดใส หัวใจรักเกษตร "

Leave a Reply


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง