Home / เกษตรกรรมอื่นๆ / เกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง แนะนำการเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

” งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน ”

มอบสื่อการเรียนรู้

” งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ห้องเรียน ”                 เมื่อว...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง