Home / การเลี้ยงสัตว์ / การเลี้ยงกุ้ง

การเลี้ยงกุ้ง

วิธีการเลี้ยงกุ้ง ทำบ่อกุ้ง ฟาร์มกุ้ง และ เทคนิคการเพาะพันธุ์กุ้งในแบบต่างๆ

เทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดต้องการ

444

กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครฟิช มีถิ่นกำเนิดที่ ออสเตรเลีย ขนาดโตเต็มที่ 12 นิ้วอายุเฉลี่ย 4ปี ในธรรมชาติ...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง