Home / การเลี้ยงสัตว์ / การเลี้ยงกระบือ – ควาย

การเลี้ยงกระบือ – ควาย

การเลี้ยงกระบือ ควาย ฟาร์มกระบือ-ควาย และ เทคนิคการเพาะพันธุ์กระบือในแบบต่างๆ

อยากรู้วิถีชีวิตเกษตรกรแวะมาชมได้ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า บ้านควาย ตั้งอยู่ที่ 222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัย...

Read More »

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง